ประจวบคีรีขันธ์-ชมรม “TO BE NUMBER ONE หัวหิน” ชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอไปแข่งระดับภาค 30-31 มี.ค.นี้.

ประจวบคีรีขันธ์-ชมรม “TO BE NUMBER ONE หัวหิน” ชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอไปแข่งระดับภาค 30-31 มี.ค.นี้.

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.66 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประกวดอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566 ที่ ห้องประชุมโรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบฯ มี นายรวัฒน์ สุขหอม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดฯ นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบฯ นางสาวดาวิณา ช้างทอง นักวิชาการชำนาญการสาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นคณะกรรมการ และ ผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 190 คน ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดฯ ครั้งนี้อีกด้วย
                 นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งเน้นรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสสังคมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และเกิดการพัฒนาเครือข่ายในการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกอำเภอ TO BE NUMBER ONE และการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน/หมู่บ้าน ขยายผลถึงเรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์และวิธีดำเนินงานโดย “ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง” บนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรมและความต้องการของเยาวชนวัยรุ่น มีกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้วยการเปิดโอกาสในการค้นหาตัวเองและสร้างค่านิยม เพื่อให้เยาวชนรู้สึกดี มีความมั่นใจ เห็นคุณค่า และภาคภูมิในตนเอง และขอให้ทุกองค์กร ร่วมมือดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก้าวสู่ความ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
                 โดยการประกวดฯในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดระดับอำเภอ TO BE NUMBER ONE และการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(มัธยม) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่โรงเรียนพุทธศาสตร์โกศล โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม และโรงเรียนบางสะพานวิทยา, สังกัดอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบฯ, ประเภทสถานประกอบการ ได้แก่ สยามแม็คโครปราณบุรี, ประเภทชุมชน/หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหนองพลับ อ.หัวหิน และ อบต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน นอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานและการแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รางวัลดีเด่นระดับประเทศ และ การแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนปราณบุรี ชมรมต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2565
                  และผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอหัวหิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ โดยการนำเสนอผลงานของ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหินและทีมงาน, ชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE ระดับชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านหนองพลับ อ.หัวหิน โดยการนำเสนอผลงานของนักเรียนโรงเรียนหนองพลับวิทยา, ชนะเลิศประเภทสถานศึกษาได้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางสะพานวิทยา, ชนะเลิศประเภทสถานประกอบการ ได้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสยามแม็คโครสาขาปราณบุรี สำหรับชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอหัวหิน และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองพลับจะเป็นตัวแทน จ.ประจวบฯ ไปประกวดในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2566 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30-31 มีนาคม นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!