อยุธยา-อำเภอพระนครฯ ห่วงใย มอบของขวัญแก่ผู้สูงวัยสู่สุขภาพดี

อยุธยา-อำเภอพระนครฯ ห่วงใย มอบของขวัญแก่ผู้สูงวัยสู่สุขภาพดี

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

              เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่อาคารปฏิบัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความอนุเคราะห์ เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดโครงการ อ.พระนครฯ ห่วงใย มอบของขวัญแก่ผู้สูงวัยสู่สุขภาพดี โดยมีนายแพทย์ ฐาปกรณ์ จิตตนูนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
             ในการจัดโครงการดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ประกาศปี 2566 เป็นปี “สูงวัยไทย” โดยมีการจัดบริการดูแลสุขภาพเป็นของขวัญปีใหมให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการคัดกรองความถดถอย 9 ด้าน ครอบคลุมผู้สูงอายุ และส่งต่อผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุรองรับการให้บริการ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินความจำเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพและจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ การดูแลอย่างทั่วถึง คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ พระนครศรีอยุธยา จึงได้จัด “โครงการ อ.พระนครฯ ห่วงใย มอบของขวัญแก่ผู้สูงวัยสู่สุขภาพดี”
            เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน โดยบุคลากรทางการแพทย์ :แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และแพทย์แผนไทย ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพระศรีอยุธยารถกู้ชีพพร้อมบุคลากร ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้ง ประกอบด้วย การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.วัดพระญาติการาม คัดกรองวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 บริการลงทะเบียนยืนยันตัวตน บริการคัดกรองภาวะถดถอย 9 ด้าน บริการคัดกรองการมองเห็น บริการคัดกรองอนามัยช่องปาก บริการคัดกรองการเคลื่อนไหว บริการแพทย์แผนไทย และบริการตรวจสุขภาพพระภิกษุอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!