ร้อยเอ็ด-วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ร้อยเอ็ด-วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เขตธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักวิชาการศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีและร่วมให้กำลังใจ จำนวนมาก
          นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2) ในแต่ละปีการศึกษา ที่ได้มีความเพียรพยายาม อดทน มุ่งหวังตั้งใจจริงในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จตามหลักสูตร เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีและให้กำลังใจในก้าวต่อไปของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายและยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกๆ ปี ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 งานทะเบียนฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมกับงานกิจกรรม ฝ้ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันนี้
            การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565ได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุน จากคณะผู้บริหาร และความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากแผนกวิชาทุกแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรู เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จำนวน 356 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จำนวน304คนรวมทั้งสิ้น660คนวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!