นครปฐม-เปิดกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค)

นครปฐม-เปิดกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค)

"เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี"

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

             วันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่พื้นที่แปลงโคก หนอง นา โมเดล นายสมชาย ทักษิณาวัฏ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 16 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค) และเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออม และการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
               โดยนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ ปี 2517 โดยการนำของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้เริ่มทดลองดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 จำนวน 2 แห่งได้แก่ บ้านในเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล และบ้านขัวมุง หมู่ที่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสต่อมา จึงกำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกำหนดให้วันที่ 6 – 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม โดยส่งเสริมการออมของประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตต่อไป
                 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” คือ การพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจกัน พัฒนาคนให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกันและกัน ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองเกิดการเรียนรู้การทำงานในรูปแบบ “กระบวนการกลุ่ม” และใช้ “เงินสัจจะ” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก ปัจจุบันจังหวัดนครปฐม มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 105 กลุ่ม สมาชิก 15,498 คน เงินสัจจะสะสม จำนวน 205,907,805 สมาชิกกู้ยืมจำนวน 5,146 คน รวมเป็นเงินกู้ยืม จำนวน 116,408,807 บาท
                 ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งการจัดกิจกรรมฯ (ระดับภูมิภาค) จังหวัดเป้าหมายได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและส่วนราชการหน่วยงานภาคีการพัฒนาจำนวนรวม 100 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!