นครสวรรค์-ปากน้ำโพ ชูบทบาทสตรีเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชิดชูสตรีศักดิ์ศรีเท่าบุรุษ จัดเดินแบบผ้าไทย

นครสวรรค์-ปากน้ำโพ ชูบทบาทสตรีเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชิดชูสตรีศักดิ์ศรีเท่าบุรุษ จัดเดินแบบผ้าไทย

ภาพ-ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

               นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอตากฟ้า นางเสาวนีย์ จีนประชา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตากฟ้า คณะะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตากฟ้า พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อน โครงการ “พลังสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้สตรีอำเภอตากฟ้า มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ พร้อมทั้งมีทักษะและพัฒนาต่อยอดในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สตรี รวมทั้งมีการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล และขยายผลให้แก่สตรีในพื้นที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม “ผ้าไทย สวมใส่ได้ทุกโอกาส”
             นายสุพจน์ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชนบทให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีในหมู่บ้านด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีขึ้นทุกระดับอีกทั้งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่าง ๆ เท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องทำให้บทบาทของสตรีเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป ในแต่ละปีได้ส่งเสริมให้สตรีทุกจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังความรักสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งอำเภอตากฟ้าได้จัดโครงการ“พลังสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
            “มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของสตรีอำเภอตากฟ้า การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นและกลุ่มอาชีพของสตรีที่มีผลงานดีเด่น และกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยงาน “ผ้าไทย สวมใส่ได้ ทุกโอกาส”เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมพร้อมทั้งเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าของผ้าทอในท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ของอำเภอตากฟ้า”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!