นครสวรรค์-อบจ.เชิญ รพ.สต.99 แห่ง ประชุม มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ ย้ำดูแลความปลอดภัยการทำงาน ผู้ป่วยจิตเวช สำรวจยอด หาแนวทาง

นครสวรรค์-อบจ.เชิญ รพ.สต.99 แห่ง ประชุม มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ ย้ำดูแลความปลอดภัยการทำงาน ผู้ป่วยจิตเวช สำรวจยอด หาแนวทาง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 99 แห่งที่อยู่ในสังกัด โดยมี นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธ์ุ มาศรี รองนายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะผู้อำนวยการกอง ประกอบด้วย กองการเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข กองคลังกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองพัสดุและทรัพย์สิน กองช่างและหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
             พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้กล่าวถึง ระบบการบริหารงานและการปฏิบัติการของอบจ. นครสวรรค์ว่า จุดเน้นที่สำคัญที่สุดของอบจ. นครสวรรค์คือ การทำงานที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการทำความต้องการของประชาชน ซึ่งทางอบจ. นครสวรรค์ จะได้รับข้อมูลมาจาก สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ทั้ง 36 เขต นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเข้ามาสู่กระบวนการตามระบบของอบจ.นครสวรรค์
           ในส่วนของกระบวนการดำเนินการ เมื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนแล้ว ก็จะนำเข้ามาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการและนำเสนอเข้าสู่สภาอบจ.นครสวรรค์ ขออนุมัติงบประมาณ แล้วจึงจะดำเนินการ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการประเมินผลการดำเนินการต่อไปอีก
           ส่วนเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ ในการปฏิบัติงานขอให้นึกถึงความปลอดภัยของคณะเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการเกิดเหตุกรณีมีผู้ป่วยจิตเวชและมีความเสี่ยงสูงที่ผู้ป่วยอาจมีการใช้ความรุนแรง หากจะเข้าไปดำเนินการ ก็ขอให้พิจารณาให้รอบคอบ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือเกิดเหตุรุนแรงที่ไม่คาดคิดได้ หากเป็นไปได้อยากให้มีการสำรวจ พร้อมทั้งทำรายการ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชในทุกพื้นที่ไว้ให้เป็นระบบและศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!