อยุธยา-นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทย

อยุธยา-นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทย

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 มีนาคม 2566 ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางธัญพร โฉมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย สภากาชาดไทย นำโดยโดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานนำคณะเข้าทำการตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย นางสุกานดา วรเชษฐ์บัญชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ ผู้แทน กศน.จังหวัด ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามในครั้งนี้
              จากนั้นเวลา 12.30 น. คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อ.พระนครศรีอยุธยา และ โรงเรียนชุมชนวัดทำใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อประเมินการใช้ชุดฝึก scaffolding 2.1.1 ชุดฝึกทักษะ (ชุดฝึก scaffolding) ซึงเป็นคู่มือชุดฝึกทักษะย่อยสำหรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในแต่ละเรื่อง โดยสามารถเลือกใช้ชุดฝึกทักษะย่อยในแต่ละเรื่อง
ได้ตามปัญหาของเด็กนักเรียนโดยการคัดกรองของครูประจำชั้น อาทิเช่น มีปัญหาในเรื่องการจดจำพยัญชนะไม่ได้ ก็ให้เลือกใช้ชุดฝึกเรื่องพยัญชนะ หรือมีปัญหาเรื่องการประสมสระ วรรณยุกต์ การสะกดคำ ก็ให้เลือกใช้ชุดฝึกเรื่องนั้นๆ อีกทั้ง ยังจัดทำเป็นฉบับสำหรับเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
                ในการนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ เพื่อสังเกตการเรียนการสอนเสริมของอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่ใช้คู่มือ scaffolding พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน เยี่ยมชมสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน หารือร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาและชมรมอาสายุวกาชาด เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!