กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯนำข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯนำข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

             วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
            โดยในพิธีฯ ประธานในพิธีได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระสงฆ์ให้ศีล ประธานนำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ร่วมกรวดน้ำรับพร จากนั้นประธานในพิธีฯ ได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์
               จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “วันมาฆบูชา” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย น้อมนำหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
               สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร เมืองราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป อีกทั้งวันมาฆบูชายังเกิดเหตุอัศจรรย์ ขึ้น 4 ประการคือ มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6,พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา สำหรับหลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ “โอวาทปาติโมกข์” เป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น ประกอบด้วยหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ได้แก่ หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติคือ การไม่ทำบาปทั้งปวง,การทำกุศลให้ถึงพร้อมและ การทำจิตใจให้ผ่องใส อุดมการณ์ 4 คือ ความอดทนอดกลั้น,ความไม่เบียดเบียน,ความสงบและนิพพาน วิธีการ 6 คือ ไม่ว่าร้าย,ไม่ทำร้าย,สำรวมในปาติโมกข์,รู้จักประมาณ,อยู่ในสถานที่สงัดและฝึกจิตใจให้สงบ ส่วนในช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียน ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยพุทธศาสนิกชนสามารถไปร่วมพิธีในวัดกลางของจังหวัดและวัดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!