อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ MOU กับ ป.ป.ช.อุบลฯ ป้องกันและปราบการทุจริต

อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ MOU กับ ป.ป.ช.อุบลฯ ป้องกันและปราบการทุจริต

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบการทุจริต เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ นายศรัทธา กอบกุลบุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานความร่วมมือให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับสถาบันการศึกษาและบุคลากรในสังกัด และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรณรงค์และขยายแนวคิดให้สถาบันการศึกษาบริหารงานด้วยความโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริตขององค์กรของตน
             จากนั้น เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่ ระหว่าง นายนิวัติไขย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และ ดร. วิลาวัณย์ ตันวัฒนพงษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันและ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นสักขีพยานครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานความร่วมมือให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับสถาบันการศึกษาและบุคลากรในสังกัดภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!