นครนายก-พิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระครูสาทรสันติวัฒน์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฯ

นครนายก-พิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระครูสาทรสันติวัฒน์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฯ

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

              เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 5 มีนาคม 2566 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระศรีรัตนากร รองเจ้าคณะภาค 12 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระอุดมปรีชาญาณ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก รองเจ้าคณะภาค 9 อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานในพิธี มอบใบประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ในพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระครูสาทรสันติวัฒน์(ธีรวัฒน์) ฉายา ธีรพโล (หลวงปู่เขียว) อายุ 54 ปี พรรษา 34 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุมธานี พระอารามหลวง เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรส ประเทศสวีเดน คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก

ด้วยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2546) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับัที่ 2 ) พศ.2535 และตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุม ครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จึงแต่งตั้งให้ พระครูสาทรสันติวัฒน์(ธีรวัฒน์) ฉายา ธีรพโล อายุ 54 ปี พรรษา 34 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนาน เทอญ แต่งตั้ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!