ตาก-กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

ตาก-กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

 กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

           วันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนุชนาถ ก้อนจะรา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้นำคณะครู-นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ ร่วมสืบสานตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่บรรดาพุทธศาสนิกชน ต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม ลดละเลิกอบายมุขต่างๆ ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดี ประกอบความดีเป็นกุศล และทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ ที่บริเวณลานสำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ และได้ร่วมให้อาหารปลาภายในสระเก็บน้ำ เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู-นักเรียน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
            ทั้งนี้วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนากล่าวคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา ตามพระคัมภีร์ปปัญจสูทนี ระบุว่า วันมาฆบูชา ในครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ วันนั้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!