นครนายก-ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”

นครนายก-ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

            ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตลาดแพะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ประจำปีงบประมาณ 2566
              นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจังหวัดนครนายกในปัจจุบันมีประชากรแพะเนื้อประมาณ 3,000 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีประมาณ 94 ราย พัฒนาเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ จำนวน 1 เครือข่ายและสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นอาชีพทางเลือก ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนครนายก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครนายกให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงกระบวนการผลิตแพะเนื้อตลอดห่วงโซ่การผลิต สร้างทางเลือกอาชีพให้กับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนความคิดในการหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ตลอดจนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านการเลี้ยงสัตว์
              วันนี้จึงได้มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์พร้อมด้วยทีมงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตลาดแพะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ฟาร์มอัศวสุวรรณ-แพะเลือดร้อยนำเข้าจากอเมริกา เลขที่ 80 หมู่ 12 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พร้อมรับฟังการบรรยายกระบวนการจัดการเลี้ยงแพะแบบมืออาชีพ การบันทึกข้อมูลพันธุ์ประวัติแพะภายในฟาร์มพร้อมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นผู้นำอยู่ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์
               โดยมีชื่อว่า “แปลงใหญ่เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเนื้อจังหวัดนครนายก” จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถและทักษะให้กับเกษตรกรภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมปศุสัตว์แปลงใหญ่ซึ่งการอบรมในวันนี้จึงเป็นการสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครนายก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!