อยุธยา-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อยุธยา-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาพ-ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566

              เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมคลาสสิคคามิโอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน
               นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ภารกิจของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ กฎหมาย ทำให้ทุกคนได้ทราบสิทธิและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้มีการบูรณาการงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาประเทศให้มั่งคั่งอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเต็มที่ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือในการให้บริการของกองทุนฯ ระหว่างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดและภาคีเครือข่ายกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้ อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินงานการส่งเสริมการให้บริการของกองทุนฯ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม
              ทางด้าน นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทราบถึงการดำเนินงานของกองทุนฯ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์และการใช้บริการของกองทุนฯ ตลอดจนรูปแบบวิธีการเป็นหน่วยรับคำขอ วิธีการผ่อนชำระหนี้ ช่องทางการชำระหนี้ข้อผูกพันทางกฎหมาย และภาคีเครือข่ายสามารถส่งต่อผู้ใช้บริการกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการช่วยเหลือประสานงานต่างๆ ระหว่างท้องถิ่นกับจังหวัดอย่างดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการยื่นขอกู้ยืมเงิน การประกอบอาชีพและการปฏิบัติตามระเบียบข้อสัญญาต่างๆและคนพิการไม่ทราบการเข้าถึงและการใช้สิทธิต่างๆ ประกอบกับมีคนพิการรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกเดือนจึงมีความจำเป็นที่ต้องประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการและการให้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงการให้บริการของกองทุนฯ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!