ปราจีนบุรี-จัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 

ปราจีนบุรี-จัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ / ณัฐนันท์

            วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสื่อด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ทุกแขนง เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว สื่อออนไลน์ฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่สื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ ณ โรงแรม สยามดาษดา รีสอร์ท ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
              นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า วันนี้ได้เรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง ได้มาหารือ พูดคุยกัน สร้างความสัมพันธ์แนวการทำงานรับความรู้ใหม่ๆ การปฏิบัติ ข้าราชการเป็นการพัฒนาอะไร มายังไงบ้างสื่อมวลชน ทุกแขนง ได้มาร่วมพัฒนาเครือข่าย ตลอดรวมถึงการให้ได้สื่อสารผ่านสื่อถึงประชาชน ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่สำคัญ ในปีงบประมาณ 2566 อาทิ เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำประโยชน์ให้แผ่นดิน ทำให้คนไทยเป็นคนดี คนที่มีคุณธรรมรู้จักพอเพียงนำพระบรมราโชวาทมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตทำประโยชน์ส่วนรวม ทำให้บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่ทำงานนอกและในพื้นที่ส่วนรวมโดยไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ปราจีนบุรีสีขาวปลอดยาเสพติด แก้จนคนประจีนบุรี เตรียมความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน การพัฒนาการท่องเที่ยว การลดอุบัติเหตุทางถนน การบริหารจัดการขยะ ความมีคุณธรรมโปร่งใส ทั้งจังหวัด นายรณรงค์ กล่าว
                ด้าน นายนิกร ธัญญารักษ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า เทคโนโลยีการสื่อสารและพฤติกรรมการรับรู้เปลี่ยนแปลงไปสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกรมประชาสัม พันธ์ มีภารกิจผลิตข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายรูปแบบและเผยแพร่ทุกช่องทาง จึงได้จัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดปราจีนบุรี ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการพัฒนารูปแบบและวิธีการนำเสนอ ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ความร่วมมือในการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ของชาติและยุทธศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ ไปยังกลุ่มเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน คือ ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในการนี้ มีผู้แทนเครือข่ายสื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สื่อออนไลน์ สื่อมวลชน สื่อวิทยุกระจายเสียง เครือข่าย อป.มช. และ หอกระจายข่าว จำนวน 30 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก นางมุทิตา อิทธิผล ผอ.สวท.สระแก้ว และทีมงาน เป็นวิทยากรและพิธีกร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!