อยุธยา-จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

อยุธยา-จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ/ นพดล บำเพ็ญสัตย์

              เกษตรอำเภออุทัยจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ประจำปี 2566 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวุฒิชัย จิตรีการ เกษตรอำเภออุทัย ได้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ประจำปี 2566 โดยมี นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ งามสมสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ ได้กล่าวให้การต้อนรับ มีเกษตรกรของอำเภออุทัย จากทุกตำบล มาร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ และการบริการการเกษตรในครั้งนี้ จำนวน 30 ราย
              นายวุฒิชัย จิตรีการ เกษตรอำเภออุทัย กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2566 เป็นการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็งการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านหีบ เกษตรกรของอำเภออุทัย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรคือการปลูกข้าว พร้อมทั้งเกษตรกรยังดำเนิน กิจกรรมทางด้านการเกษตรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรตลอดฤดูกาลผลิต โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย
สถานีที่ 1 เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดินโดย สำนักพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีที่ 2 เรื่อง การใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดย ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
สถานีที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในนาข้าว โดยนายเชน หอมผา ประธานแปลงใหญ่อำเภออุทัย
สถานีที่ 4 เรื่อง สถานีที่ 4 เรื่อง การเลี้ยงปลาในนาข้าวโดย นายชูชาติ มณีเจียร ปราชญ์ชาวบ้าน
สถานีที่ 5 เรื่อง การทำปุ้ยหมักจากฟางข้าวโดยนายพิสิษฐ์ สายอยู่ ปราชญ์ชาวบ้าน
              นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้ และบริการการเกษตรอื่นๆ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานอื่นๆจากภาคเอกชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับความรู้และนำไปปฏิบัติในไร่นาของตนเอง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!