กำแพงเพชร-อบต.สักงาม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ด้วยการแพทย์แผนไทย

กำแพงเพชร-อบต.สักงาม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ด้วยการแพทย์แผนไทย

ภาพ-ข่าว:นพดล ยอดศรี

              เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวทัศนีย์ คงไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย มีคณะผู้บริหาร ส.อบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี มี ดร.สมิตา อรรควงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
             เนื่องด้วยการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระกับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม เห็นความสำคัญ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสักงามขึ้น
              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพมีผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ซึ่งรูปแบบการอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ด้านต่างๆ
              โดยทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความสุข เกิดทักษะในการดูแลตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!