นครนายก-ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่2/2566

นครนายก-ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่2/2566

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

              ที่ห้องประชุม102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พันเอกอภิชาติ มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) องครักษ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครนายก นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
               ทั้งนี้ ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อศึกษาดูงานฐาน การเรียนรู้ ของ มศว. จำนวน ๓ ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย โรงงานแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ศูนย์การจัดการขยะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) อำเภอองครักษ์ และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมดังกล่าว และได้มอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา 3 แห่ง คือ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก และโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งมีนักกีฬาได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566
                 ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมว่า เป็นการประชุมร่วมของคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด เพื่อนำส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษาเรียนรู้ผลผลิตดีๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการพัฒนาในพื้นที่ร่วมกัน เช่น ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก โดยสามารถศึกษาฐานการเรียนรู้ จากการศึกษาดูงาน การแก้ไขปัญหาขยะ โดย มศว. ได้ขยายผลโครงการไปยังตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จึงให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และนายอำเภอเมืองนครนายก ติดตามการดำเนินงาน เรื่องการเรียนการสอนอภิบาลผู้สูงอายุ ให้ สำนักงาน พมจ. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ประสานกับคณะพยาบาลศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด
                  สำหรับภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ควรประสานกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ยังสอดคล้อง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่” ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน ๓๖ แห่ง การประชุมในวันนี้ ได้รับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจภายในจังหวัดนครนายก การพัฒนาเส้นทางเลือก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ จำนวน ๓ ทางเลือก และแจ้งผลไปยังกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร เพื่อผลักดันให้เกิดผลการพัฒนาสายทางต่อไป ทั้งนี้ ได้รับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชน และแนวคิดการดำเนินงานจากคณะต่าง ๆ ของ มศว. เพื่อให้ส่วนราชการ นำแนวคิดดังกล่าวมาสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการต่อไป สำหรับการประชุมครั้งต่อไป คาดว่าจะไปใช้สถานที่ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!