สิงห์บุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 พร้อมคณะผู้ตรวจกระทรวง ลงพื้นที่ติดตามแผนการตรวจแบบบูรณาการ

สิงห์บุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 พร้อมคณะผู้ตรวจกระทรวง ลงพื้นที่ติดตามแผนการตรวจแบบบูรณาการ

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

           วันนี้ (22 ก.พ.66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 และคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ
            ประกอบด้วย การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น การท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต, การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ, การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, การติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน และติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในภาคบ่าย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะฯ เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง คือ ป.แดนเกษตรฟาร์ม แหล่งเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาอัตลักษณ์คู่เมืองสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอ บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และการฝึกอาชีพของคนตาบอด ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
           ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ป.แดนเกษตรฟาร์มแหล่งเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาอัตลักษณ์คู่เมืองสิงห์บุรี เป็นแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากปลาช่อนแม่ลา ปัจจุบันปลาช่อนในลำน้ำแม่ลาเริ่มลดน้อย เกษตรกร 40 คนจึงร่วมกลุ่มนำพันธุ์ปลาช่อนคุณภาพมาเพาะเลี้ยงในบ่อ จากนั้นแปรรูปเป็นปลาช่อนแดดเดียวเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้ครัวเรือนมั่นคง เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาลักษณะของปลาช่อนแม่ลาของแท้ที่มีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่นอร่อยกว่าปลาช่อนทั่วไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!