นครนายก-ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”ลงพื้นที่ถอดบทเรียนมูลค่าเพิ่มจากขี้ควาย

นครนายก-ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”ลงพื้นที่ถอดบทเรียนมูลค่าเพิ่มจากขี้ควาย

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

            นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้เปิดเผยว่าจังหวัดนครนายกมีเกษตรกรเลี้ยงควายประมาณ ๑,๒๘๐ ราย ควายประมาณ ๑๔,๐๐๐ ตัว สิ่งที่สำคัญที่หลายๆคนมองข้ามคือมูลค่าของขี้ควายที่เกิดขึ้นในแผ่นดินจังหวัดนครนายกจากข้อมูลทางวิชาการได้บ่งชี้ว่าควาย ๑ ตัวจะให้ปุ๋ยขี้ควายที่เป็นน้ำหนักแห้ง ๒-๓ ตัน/ตัว/ปี นั่นหมายความว่าในแต่ละปีจังหวัดนครนายกมีปุ๋ยอินทรีย์จากขี้ควายเท่ากับ ๔๒,๐๐๐ ตัน/ปี ถ้าคิดมูลค่าเพียงคร่าวๆตันละ ๒,๐๐๐ บาทเท่ากับจังหวัดนครนายกมีมูลค่าจากขี้ควายกว่า ๘๔ล้าน/ปี ซึ่งสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกพยายามในการที่จะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะประมวลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของควายจังหวัดนครนายกในวิถีคน วิถีควายของจังหวัดนครนายกเกษตรกรผู้เลี้ยงควายมักจะเก็บขี้ควายขายและนำไปใช้ในเรือกสวนไร่นาของตนเอง
            วันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกจึงยกเอาประเด็นมูลค่าของขี้ควายที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และจับต้องได้จึงเป็นที่น่ายินดีเกษตรกรผู้เลี้ยงควายกับเกษตรกรผู้ทำนาในจังหวัดนครนายกมีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลโดยเกษตรกรทำนาได้อาศัยเกษตรกรเลี้ยงควายในกิจกรรมควายนอนนา ควายขี้รดนาเพื่อต้องการปุ๋ยอินทรีย์จากขี้ควายในการปรับปรุงดิน ลดต้นทุนการผลิตในการทำนา ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดการเกิดมูลค่าภาวะที่เกษตรกรเผาตอซังในการเตรียมพื้นที่ทำนาในฤดูกาลต่อไป จึงเป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของจังหวัดนครนายกที่เกษตรกรทำนาไม่เคยสร้างมลภาวะหมอกควัน จึงได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตำบลเขาเพิ่ม ตำบลบ้านพริก ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกในการถอดบทเรียนในกิจกรรมการเติมปุ๋ยในไร่นาโดยการนำควายขี้รดนาเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเลี้ยงควาย ลดต้นทุนเกษตรกรผู้ทำนาของจังหวัดนครนายก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!