ประจวบคีรีขันธ์-อช.เขาสามร้อยยอด เจ๋ง! คว้ารางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ระดับดีมาก

ประจวบคีรีขันธ์-อช.เขาสามร้อยยอด เจ๋ง! คว้ารางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ระดับดีมาก

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 นายพงศธร พร้อมขุนทด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดคัดสรรและคัดเลือก เพื่อตัดสินและมอบโล่รางวัลอุทยานแห่งชาติที่สีเขียว (Green National Park)
            เพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ตลอดจนมีมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากลนำไปสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
             จึงได้ดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ปี 2565 โดยมีอุทยานแห่งชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน 26 แห่ง และได้ผ่านการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ได้รับการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2565 ระดับคะแนน 79.62% โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ได้รับการรับรองอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก ประจำปี 2565 สร้างความภาคภูมิใจให้กับอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!