นครนายก-ศจพ.อ.เมืองนครนายก รับการตรวจราชการแบบบูรณาการภารกิจ“การขจัดความยากจน”

นครนายก-ศจพ.อ.เมืองนครนายก รับการตรวจราชการแบบบูรณาการภารกิจ“การขจัดความยากจน”

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

              ที่วัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) อำเภอเมืองนครนายก พร้อมด้วย นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองนครนายก เลขานุการ คจพ.อ. และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) ให้การต้อนรับ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดนครนายก
            ในการลงพื้นที่ตรวจราชการภายใต้โครงการในประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครนายก ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ประจำปี 2565 และได้นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) แบบบูรณาการ ต่อคณะฯ ตากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย ตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 (ด้านความเป็นอยู่) ซึ่งได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแบบบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ 1. นายจำลอง คงกล่อม (ครัวเรือนเพิ่มเติม TPMAP ปี 2565) บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก :
           โครงการ ศจพ.อ.เมืองนครนายก งบประมาณ 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดำเนินการโดย จัดจ้างผู้รับจ้างในพื้นที่ และสนับสนุนกำลังจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองนครนายก 2.นายบุญส่ง ควรหัตถ์ บ้านเลขที่ 213/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก : โครงการมหาดไทยนครนายกรวมพลังซ่อมแซมบ้านให้คนตามเป้าหมาย TPMAP ดำเนินการโดย สนับสนุนกำลังจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองนครนายก สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!