ศรีสะเกษ-เลขานุการ รมว.อุดมศึกษาเปิดโครงการส่งเสริมตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

ศรีสะเกษ-เลขานุการ รมว.อุดมศึกษาเปิดโครงการส่งเสริมตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

            เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น มีการนำเอาสินค้าโอท๊อปจากทุกอำเภอของ จ.ศรีสะเกษประกอบด้วย เสื้อผ้า เครื่องจักสาน หอมกระเทียมปลอดสารเคมี เครื่องใช้ในครัวเรือน มาแสดงเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก โดยมี ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายธาตรี ศิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัด ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้บริหาร, ผู้ประกอบการ, ชุมชนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมโครงการทุกมาร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ
              ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ โครงการ U2T เป็นโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้รับผิดชอบจำนวน 10 ตำบล แบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตำบล และพื้นที่จังหวัดยโสธร 1 ตำบล ต่อมาในปี 2565 ได้รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 200 ตำบล แบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 171 ตำบล และพื้นที่จังหวัดยโสธร 29 ตำบล
                ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญของภาครัฐที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ และการขยายช่องทางการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้า U2T for BCG ในวันนี้ ในการจัดโครงการในวันนี้ ประกอบไปด้วย การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ และการรับฟังประเด็นความต้องการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสู่แผนงาน/โครงการด้าน ววน. ในพื้นที่
                   ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ โครงการ U2T มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย ตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator เพื่อการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) พร้อมทั้งให้เกิดการจ้างงานประซาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน
                   ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังกล่าวด้วยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยังคงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG หรือ Bio เรียนCircular Green Economy การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Crcular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ มีการทำตลาดและขายสินค้าทั้ง online /offline ทั้งในและต่างประเทศ โดย อว.เป็นผู้พัฒนาระบบ ในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม (Platform) ที่สำคัญมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ รวมถึงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนผมหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้โครงสร้างของเราในการทำงานอย่างยั่งยืน สร้างชีวิตใหม่ สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละตำบล และทำให้เกิดการสานต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!