นครปฐม-จัดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถยนต์ในศูนย์ราชการ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

นครปฐม-จัดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถยนต์ในศูนย์ราชการ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถยนต์ในศูนย์ราชการจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
              ตามที่ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เห็นชอบแผนปฏิบัติการชับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษต้านฝุ่นละออง” ใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ และจังหวัดนครปฐมโดยผู้ว่าราซการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์กำหนดสถานการณ์ฝุ่นละออง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามความรุนแรงของปัญหาและกำหนดมาตรการแก้ไขในแต่ละระดับอย่างชัดเจน สำหรับจังหวัดนครปฐม ในช่วงเดือนมกราคม 2566 ถึงปัจจุบันนี้ มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 วัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับที่ 2 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและต้องมีการยกระดับมาตรการต่างๆ ให้เข้มงวดขึ้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
             สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จึงจัดกิจกรรมตรวจควันดำรถยนต์ราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้หน่อยงานราชการในศูนย์ราชการ ควบคุม ดูแลรักษารถยนต์ราชการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมาตรฐานค่าควันดำรถยนต์ เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือควันดำระบบวัดทับแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าความดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
             ซึ่งกิจกรรมวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาดำเนินการตรวจวัดควันดำให้แก่รถยนต์ราขการด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยมีรถยนต์ราชการจากหน่วยงานราชการ รวมทั้งสิ้น 42 หน่วยงานและมีรถยนต์ราชการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 138 คัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!