อยุธยา-มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

อยุธยา-มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ หอประชุมอำเภอเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและเป็นกำลังใจ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 อำเภอ รวม 17 ราย
           ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่น ๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อน แม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียว โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามประกาศมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรณีมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยจากอากาศหนาว และภัยพิบัติอื่น ๆ (ยกเว้นภัยฟ้าผ่า) ให้พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 17 ราย ในพื้นที่ 6 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเสนา จำนวน 5 ราย อำเภอผักไห่ จำนวน 2 ราย อำเภอบางซ้าย จำนวน 2 ราย อำเภอบางไทร จำนวน 3 ราย อำเภอบางปะหัน จำนวน 2 ราย และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ราย ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น
           โอกาสนี้ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!