อำนาจเจริญ-จัดพิธีเปิดตาและมอบแว่นตา ตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม

อำนาจเจริญ-จัดพิธีเปิดตาและมอบแว่นตา ตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

              มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีเปิดตาและมอบแว่นตา ตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
               ที่วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดตาและมอบแว่นตา ตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ในความร่วมมือของมูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงพยาบาลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
                ด้วยโรคต้อกระจก (Cataract) คือโรคที่เกิดความเสื่อมของเลนส์แก้วตา เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนไทยตาบอด ร้อยละ 70 มักพบในผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน การได้รับยาสเตียรอยด์ อุบัติเหตุทางตา เป็นต้น มีการรักษาโรคต้อกระจกด้วยการผ่าตัดลอกต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้สูงอายุ 65,408 คน ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ประมาณ 300 คนต่อปี ระยะเวลารอคอยการผ่าตัดประมาณ 2-3 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลหัวตะพาน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมฯ
                โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าถึงการรักษาโดยการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ป้องกันและลดอัตราตาบอดจากโรคต้อกระจก อีกทั้ง เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตการมองเห็นที่ดีของผู้ป่วย จากการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตาก่อนเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกของจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
               เป้าหมายคัดกรอง จำนวน 310 คน มีผู้ป่วยเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 98.06 พบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นโรคต้อกระจก เข้ารับการผ่าตัด จำนวน 239 คน ซึ่งโครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่ให้การสนับสนุนจักษุแพทย์ คณะเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และเวชภัณฑ์ ในการผ่าตัดต้อกระจก ใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลหัวตะพาน ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจะได้รับรักษาต้อกระจกอย่างมีคุณภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!