ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ที่ อำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ที่ อำเภอโพนทอง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทอง ติดตามการดำเนินงานและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ฉบับใหม่ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคโนนโพธิ์-คำนาดี และวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่จะทำให้กลุ่มเกษตรกรได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น จากเดิมในปีที่ 4-6 ต้องส่งเงินต้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และปีที่ 7 ต้องส่งคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมด เปลี่ยนเป็นในปีที่ 4 ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปีที่ 5 ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปีที่ 6 ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และในปีที่ 7 ส่งคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!