ราชบุรี-ทหารช่าง จับมือ 3 หน่วยงาน ฝึกอบรมทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

ราชบุรี-ทหารช่าง จับมือ 3 หน่วยงาน ฝึกอบรมทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

              สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี, วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมกับ กรมการทหารช่าง จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

               เมื่อเวลา 10.20 น.วันนี้(15 ก.พ.) พลโท ไพรัช โอฬารไพบูรย์ เจ้ากรมการทหาร พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต. ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี, ว่าที่ร.ต. พงษ์อนัน เปลี่ยนเอก ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และ นายสมยศ บุญเจริญ ผอ.โรงเรียนราชโบกิกานุเคราะห์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีคณะนายทหารของกรมการทหารช่าง, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี, วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้
                สำหรับโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ เป็นดำริของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบก.ทบ.ที่มุ่งหวังให้ทหารกองประจำการที่เสียสละ มารับใช้ชาติ ได้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมจากพื้นฐานของอาชีพเดิมก่อนเข้ารับราชการทหาร ทำให้สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการเป็นการคืนคนดี คนคุณภาพ สู่สังคม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ ในวันนี้มีรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ คือร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้กำหนด, ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการพึ่งพาทรัพยากรซึ่งกันและกัน ตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการในทุก ๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ, ส่งเสริมสนับสนุนการวัดและประเมินผล การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เข้าอบรมตามโครงการฯ จนสำเร็จตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ เป็นไปตามหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

              วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กำหนดในแต่ละหลักสูตร และออกประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม, ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ จนเกิดเป็นองค์ความรู้สามารถพึ่งพาตนเองได้, ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าอบรมเข้าถึงสถานศึกษาในการศึกษา ดูงานและการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะของผู้เข้าอบรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง, สนับสนุนกำลังพล และอุปกรณ์ในสถาบัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน จะประสานให้ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เข้าอบรมทุกคน ในลักษณะการพึ่งพาทรัพยากรร่วมกัน ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี, วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี, โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และ กรมการทหารช่าง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!