สิงห์บุรี-ผู้ว่าฯพา “ชม ชิม ช้อป แชะ ผลผลิตพืชผักผลไม้จากเกษตรกรชาวสิงห์บุรี”

สิงห์บุรี-ผู้ว่าฯพา “ชม ชิม ช้อป แชะ ผลผลิตพืชผักผลไม้จากเกษตรกรชาวสิงห์บุรี”

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

                วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี และและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลผลิตพืชผักผลไม้จากเกษตรกรชาวสิงห์บุรี ณ วิสาหกิจชุมชน ส.บ้านสวนผัก ของนายสมศักดิ์ ปลื้มบุญ เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการจำหน่ายผลผลิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรประจำฤดูกาลที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพของจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่ง
                  การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และคณะสื่อมวลชนของจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ชิม ช้อป แชะ ผลผลิตพืชผักผลไม้จากเกษตรกรชาวสิงห์บุรี” ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน กันอย่างคับคั่ง ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และนำไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตพืชผักผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรชาวสิงห์บุรี ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป
                  นายสมศักดิ์ ปลื้มบุญ ประธานวิสาหกิจชุมชน ส.บ้านสวนผัก ทำการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ บนพื้นที่ขนาด 6 ไร่ โดยทำการปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น ขุดสระกักเก็บน้ำ และสร้างที่อยู่อาศัย ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และด้วยความมุ่งมัน ตั้งใจ ในการประกอบอาชีพเกษตรกร ทำให้ผลผลิตพืชผักที่เพาะปลูกภายในแปลง ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของสวนฯ ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรจึงมีรายได้สม่ำเสมอตลอดทั้งปี สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
                   ด้วยเหตุนี้ ทำให้เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงเล็งเห็นถึงแบบอย่างแห่งความสำเร็จ ในการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของนายสมศักดิ์ ปลื้มบุญ จึงได้รวมตัวกันทำการเกษตรตามแบบอย่างดังกล่าว จนประสบผลสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับ นายสมศักดิ์ ปลื้มบุญ ต่อมาได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ส.บ้านสวนผัก ซึ่งมุ่งเน้นผลิตพืชผักปลอดภัยเป็นหลัก และยังสามารถเป็นจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้คนทั้งในและนอกสถานที่ ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชน ส.บ้านสวนผัก มีรายได้อย่างต่อเนื่อง สมาชิกในชุมชนมีความเข้มแข้ง สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ต่อไป
                   ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ เบอร์โทร : นายสมศักดิ์ ปลื้มบุญ 098 286 5912 Facebook fanpage : ส.บ้านสวนผัก https://www.facebook.com/profile.php?id=100046135347129
เยี่ยมชมสวนได้ตามพิกัดด้านล่างนี้ https://goo.gl/maps/1FiXLaqQU4b8fC9L8

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!