อุบลราชธานี-ปลัดมหาดไทย ลงพื้นที่จ.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล

อุบลราชธานี-ปลัดมหาดไทย ลงพื้นที่จ.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

                        วันนี้ ( 17 ก.พ.66 ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม พร้อมมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายงานถึงรายละเอียดและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ โดยมี ท่านเจ้าคุณพระวิบูลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน (ธ) ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ เจ้าคณะตำบลหัวดอน ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และท่านเจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ตรวจราชการกรมฯ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการบรรยายและลงพื้นที่
                     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้กำชับกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศให้สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ต่อไปต้องพัฒนาพื้นที่โครงการ เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี Change for Good ต่อยอดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในหลายมิติ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการให้ประชาชนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก ให้นักท่องเที่ยวแต่งตัวชุดผ้าไทยเดินเที่ยวถนนคนเดิน โดยอาจมีการให้รางวัลการแต่งกายผ้าไทยสวยงาม กิจกรรมการนำผลิตผลจากโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ซึ่งเป็นการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
                          นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดสุปัฎนารามวรวิหาร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาเมืองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี Change for Good เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยได้เพิ่มขึ้นในบริเวณริมแม่น้ำมูล โดยบริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวจัดโครงการถนนคนเดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ นอกจากจะทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยแล้ว ยังได้มีการปรับปรุงภูมทัศน์ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้ประชาชนในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนเมืองอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!