อุตรดิตถ์-ประชุม”ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม”

อุตรดิตถ์-ประชุม”ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

              เมื่อเวลา 09.30 น.วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรดิตถ์กล่าวรายงาน นางสาวกนกกาญจน์ ลอยพงศ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ คอยให้การต้อนรับ
              นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัด ประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” โดยมีนายสุรพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดฯกล่าวรายงาน ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคน องค์กรและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ โดยการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู จึงต้องอาศัยกลไกในระดับปฏิบัติการ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเป็นกลไกดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีของจังหวัด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนดเป้าหมายให้จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม
                  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒เพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมและร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน จาก 9 เครือข่าย ประกอบด้วยเครือข่ายสถาบันการศึกษา/โรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายภาครัฐ หน่วยงานราชการ เครือข่ายอำเภอ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ เครือข่ายผู้นำศาสนาคณะสงฆ์เครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายโรงพยาบาล/รพ.สต./อสม.และ เครือข่ายชุมชนคุณธรรม
                 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)คุณประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติและคุณบุญญานนท์ ศรีโท รวมทั้งวิทยากรแม่ไก่ในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 และเครือข่ายภาคประชาสังคม มาให้ความรู้และเติมเต็มในกระบวนการวางแนวทางและกลไกขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของแต่ละเครือข่ายในวันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!