ชลบุรี-ป.ป.ช. สั่งปลดย้อนหลังอดีตนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พ้นจากตำแหน่ง

ชลบุรี-ป.ป.ช. สั่งปลดย้อนหลังอดีตนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พ้นจากตำแหน่ง

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

              ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า ทางเทศบาลเมืองศรีราชา ได้รับหนังสือจากอำเภอศรีราชา เรื่องการสั่งให้นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา (นายธานี รัตนานนท์) พ้นจากตำแหน่ง โดยระบุใจความพอสรุปได้ว่า เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งว่า ได้รับรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ให้แก่ บริษัท อาร์ซีเค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างอาคารไม่น้อยกว่า 4 เมตร และไม่ตรวจสอบแก้ไข จนมีผู้มาร้องเรียนกับทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้ตรวจสอบว่าการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าว มีระยะห่างจากตึกแถวด้านข้างไม่เป็นไปตามกฏหมายพะราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
              ซึ่งต่อมาทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้นำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมลงมติว่า ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจ ก่อนส่งเรื่องมาที่จังหวัดชลบุรี ดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้รับพิจารณาปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาในสมัยนั้น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้บริษัท อาร์ซีเค พร๊อพเพอตี้ จำกัด ก่อสร้างอาคารมารีน่าพลาซ่า โดยห่างจากผนังด้านข้างของตึกแถวเดิมไม่ถึง 2 เมตร เป็นการกระทำไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543 ) พฤติการณ์ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
             ประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 จึงมีความเห็นให้นายธานี รัตนานนท์ ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ยังให้ทางเทศบาลเมืองศรีราชา ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีพนักงานเทศบาล มีส่วนร่วมกับการกระทำผิดดังกล่าว ให้เทศบาลเมืองศรีราชาดำเนินการทางวินัย แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยและรายงานให้ทางอำเภอศรีราชาทราบด้วย ซึ่งผลจากการถูกคำสั่งให้พ้นจากราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้นายธานี รัตนานนท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!