อุบลราชธานี-Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

อุบลราชธานี-Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

             วันนี้ (10 ก.พ.66) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการปฏิบัติตัว พร้อมสร้างกระแสการรับรู้ ให้กับทุกภาคส่วน และประชาชน ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และระดับท้องถิ่น โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณแยกดงอูผึ้งถึงสวนสาธารณห้วยม่วง, บริเวณหอนาฬิกา, ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และบริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
                นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ สถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. พบว่ามีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน(ค่าไม่เกิน 50 มคก/ลบ.ม.) โดยวัดค่าสูงสุดได้ 90.00 มคก./ลบ.ม. ประกอบกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกอันเป็นผลเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งมีสาเหตุจากการประกอบอาชีพ หาของป่า ล่าสัตว์ การทำการเกษตรกรรมใกล้พื้นที่ป่า และการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ชุมชน และเกษตรกรรม จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ง่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการดำเนินกิจกรรมประจำวันของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
                 โดยกิจกรรมในงานวันนี้ มีการฉีดละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 ณ บริเวณแยกดงอูผึ้งถึงสวนสาธารณห้วยม่วง, บริเวณหอนาฬิกา, ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และบริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
                  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนให้งดการเผา ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด และช่วยกันดูแล สอดส่อง และแจ้งให้ทางราชการทราบผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อุบลราชธานี โทร/โทรสาร 0-4534-4635-7 หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 หาก พบว่ามีผู้กระทำผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่อย่างเคร่งครัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!