กาญจนบุรี-โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในอำเภอสังขละบุรี

กาญจนบุรี-โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในอำเภอสังขละบุรี

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

              วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น .ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล หมู่ที่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ครั้งที่ ๓ พร้อมนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและส่วนราชการในจังหวัดร่วมกิจกรรม โดยมี นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอสังขละบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมแจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
           สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” วัตถุประสงค์เพื่อนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตลอดจนประชาชน ได้รับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่น ๆ ที่จะขับเคลื่อนสู่พื้นที่ รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานราชการได้มารับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงได้นำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาจังหวัดฯ ในปีต่อไป สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ กำหนดรูปแบบกิจกรรม เป็น 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการออกหน่วยให้บริการประชาชนของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ
          กิจกรรมที่ 2 มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ถุงยังชีพ ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 200 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจง ประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เรียบร้อยแล้ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!