ประจวบคีรีขันธ์-นอภ.หัวหิน นำ กองร้อย อส.ทำบุญ ครบรอบ 69 ปี วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ประจวบคีรีขันธ์-นอภ.หัวหิน นำ กองร้อย อส.ทำบุญ ครบรอบ 69 ปี วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                เมื่อวันที่ 9 ก.พ. นายกองโท พลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน ในฐานะ ผบ.ร้อย อส.อ.หัวหิน ที่ 3 พร้อมด้วย นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายหมวดตรี มนตรี มานิชพงษ์ ผช.ผบ.ร้อย อส.อ.หัวหิน ที่ 3 นำ สมาชิก อส.อ.หัวหิน ที่ 3 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และปล่อยปลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 69 ณ สำนักสงฆ์เขาพรานธูป ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
                 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน มีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 นับเป็นเวลายาวนานถึง 69 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำลังสำรองในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม โดยการรับสมัครจากราษฎรชายหญิงที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ภายใต้สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งส่วนราชการกองอาสารักษาดินแดนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง มีกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนกลาง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และส่วนภูมิภาค มีกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (บก.อส.จ.) รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ (ร้อย อส.อ.) โดยนายอำเภอเป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา
                 ปัจจุบันกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย สั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวนกว่า 2 หมื่นคน ประจำทั้ง 971 กองร้อยทั่วประเทศ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ดังนี้ 1) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของข้าศึก 2) ทําหน้าที่ตํารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 3) รักษาสถานที่สําคัญและการคมนาคม 4) ป้องกันจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว 5) ทําการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการ และตัดทอนกําลังข้าศึก 6) เป็นกําลังสํารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทหารได้เมื่อจําเป็น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาอธิปไตยของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!