เชียงใหม่-สภาพัฒน์ เปิดเวที ขับเคลื่อนการพัฒนาของแผนฯ 13

เชียงใหม่-สภาพัฒน์ เปิดเวที ขับเคลื่อนการพัฒนาของแผนฯ 13

าพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเวทีระดมความคิดเห็น “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13”

                 วันนี้ (9 ก.พ. 66) ที่ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แปลนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว และแผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ และเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาฯ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา วุฒิอาสาธนาคารสมอง และชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการแปลงแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และนำไปสู่การมีส่วนร่วมยกระดับการพัฒนาและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
                 ที่ประชุม ได้มีการนำเสนอตัวอย่างการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ของผู้แทนภาคีเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างเป็นรูปธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ระบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม, สองแควโมเดล พื้นที่ต้นแบบบูรณาการรับมือสังคมผู้สูงอายุ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ และวิสาหกิจชุมชน แม่ทาออร์แกนิค
                  ด้าน นางสาววรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สศช. จะได้นำความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมมาประมวลผลและวิเคราะห์ไปสู่การขับเคลื่อนเชิงประเด็นในพื้นที่นำร่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประชากรและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อย่างเป็นรูปธรรม แล้วนำเสนอผลต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!