ตาก-ผู้ใหญ่บ้านหญิง บ้านทีกะเป่อ อ.พบพระ จ.ตาก รับรางวัล ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2566

ตาก-ผู้ใหญ่บ้านหญิง บ้านทีกะเป่อ อ.พบพระ จ.ตาก รับรางวัล ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2566

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

                ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่จังหวัดตาก ตามประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นประจำทุกปี บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566
ระดับจังหวัด
                 ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3948/2565 ลงวันที 26ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาและประเมินผล การปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 ข้อ 8 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้น รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 จึงประกาตผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2566 รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2566 ใด้แก่ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นางสาวราตรี เทากมลเดช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!