ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะ สว.

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะ สว.

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

ศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม 90 MW และระบบส่งไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่เผด

               วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม Smart Room ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอโพธิ์ชัย ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังข้อมูลรายละเอียดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม 90 MW และระบบส่งไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่เผด
             บริษัท กันกุล วิลด์ พาวเวอร์ 7 จำกัด จะดำเนินการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 90 MW และระบบส่งไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่เผด โดยกังหันและองค์ประกอบของโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด , ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน และตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการดำเนินโครงการฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนสิ้นสุดตามแผนการศึกษาของโครงการฯ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล เพื่อให้บริษัทเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำไปศึกษาและพัฒนาโครงการฯ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงการดำเนินมาตรการส่งเสริมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป

สว.และคณะลงพื้นที่หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

             เวลา 09.30 น.นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผอ.กศน. อำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน (กรรมาธิการ) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา (สมาชิกวุฒิสภา) นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล (สมาชิกวุฒิสภา) และคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาราชการเพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
             โดยนายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้คณะกรรมการฯ รับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และ ศส.ปชต. ได้นำไปดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!