อยุธยา-สมาคมชาวปักษ์ใต้ กรุงเก่าจัดพบปะสังสรรค์ชาวปักษ์ใต้ ครั้งที่ 77

อยุธยา-สมาคมชาวปักษ์ใต้ กรุงเก่าจัดพบปะสังสรรค์ชาวปักษ์ใต้ ครั้งที่ 77

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

              เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงพระราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรือยุธยา นายศิวัฒน์เพ็ชรมังกร ยี่สุ่นแสง นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการ สมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวให้การต้อนรับ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ประธานในการเปิดงานพบปะสังสรรค์ชาวปักษ์ใต้ ครั้งที่ 77 ประจำปี 2565 โดยมี พ.ต.อ.วารินทร์ ทองตรา อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ประธานการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน
              ตามที่ชาวปักษ์ใด้ในจังหวัดพระนกรศรีอยุธยาได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมและพัฒนามาเป็นสมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนกรศรีอยุธยา ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งมาแต่ปี พ.ศ.2488 ถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งได้สืบทอดต่อเนื่อง กันมาเป็นระยะเวลายาวนานมีการจัดกิจกรรมดำเนินงาน ที่เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวปักษ์ใต้ เป็นศููนย์กลางการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันคลอดจน จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะประโยชน์เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ให้พื้นที่ในการอยู่อาศัยและจัดงานสมาคมขึ้น อย่างต่อเนื่อง
             โดยในวันนี้สมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันจัดงานพบปะสังสรรค์ชาวปักษ์ใต้ขึ้นเป็นการจัดงานพบปะสังสรรค์ชาวปักษ์ใต้ ครั้งที่ 77 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวปักษ์ใต้ที่มุ่งทดแทนบุญคุณบรรพบุรุษแม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคน ควรยึดถือปฏิบัติรวมทั้งปลูกฝั่งให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบทอดต่อไป เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชาวปักษ์ใต้ โดยการนำ เอาการแสดงมโนราห์ หรือหนังตะลุงมาแสดงให้ชม จึงไม่ค่อยได้รับชมเพราะจากปักษ์ใต้กันมานาน และเพื่อให้ขาวปักษ์ใต้ในจังหวัดพระนครศรือยุธยาได้พบปะสังสรรค์กันเองและพบปะกับชาวปักษ์ใต้ในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือกิจการอื่นกันได้ พบปะสังสรรค์เพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความสมัครสมานกันในกลุ่มเพื่อนบ้านอีกด้วย เพื่อขอบคุณชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้มอบที่ทำมาหากินให้ชาวปักษ์ใต้ได้อาศัยและทำมาหากิน เพื่อขอบคุณบรรพบุรุษที่ปกปักรักษาชาติและแผ่นดินเอาไว้ได้ และลูกหลานเรารวมกันเป็นชาติไทยอยู่ได้ตราบเท่าถึงทุกวันนี้ และเพื่อหารายได้นำ ไปทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ และช่วยเหลือชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพื่อนบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน เช่น แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือเมื่อพ่อแม่ ลูกเมียเสียชีวิต หรือขาดที่พึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!