อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ MOU ร่วมกับ บ.อุบลคิดส์ ซิตี้ จำกัด สร้างเครือข่ายทางวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา

อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ MOU ร่วมกับ บ.อุบลคิดส์ ซิตี้ จำกัด สร้างเครือข่ายทางวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท อุบลคิดส์ ซิตี้ จำกัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และ นายชินพันธุ์ ธนภูมิศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสโมสร เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายภาสกร รุ่งแสนทวี ผู้จัดการทีมสโมสรอุบลคิดส์ ซิตี้ ลงนามเป็นพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสโมสรในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท อุบลคิดส์ ซิตี้ จำกัด ระยะเวลา 3 ปี เป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรและนักกีฬาของสโมสรและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่เพื่อการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และในส่วนของสโมสรอุบลคิดส์ ซิตี้ จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนผู้ฝึกสอน เพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาฟุตบอลชมรมฟุตบอลสังกัดองค์การนักศึกษา สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และร่วมกับพันธมิตรของสโมสรเพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขัน หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถและประสบการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลชมรมฟุตบอลสังกัดองค์การนักศึกษา สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน สำหรับนักกีฬาฟุตบอลชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยสังกัดองค์การนักศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักกีฬาฟุตบอลชมรมฟุตบอลในสังกัดองค์การนักศึกษาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!