ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์101เร่งพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในครอบครัว

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์101เร่งพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในครอบครัว

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             ณ วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อสร้างอาชีพบ้านเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และนางวัฒนาวรรณ มรรคสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ร่วมกันพัฒนาเกษตรกรให้ยึดการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในครอบครัว
            นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงสร้างภาคเกษตรของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ถือครองขนาดเล็ก การผลิตต่างคนต่างทำ ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพื่อลดข้อจำกัดดังกล่าวรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมีหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่คอยสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ในรูปแบบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
           สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM) และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์ โดยเป้าหมายสุดท้ายให้เกษตรกรยึดการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในครอบครัวต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!