นครสวรรค์-ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏฯชุดใหม่

นครสวรรค์-ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏฯชุดใหม่

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร 14 ชั้น 8 นายจิระวิทย์. ศุภนันทกานต์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คนที่ 10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยเชิญนายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ์ นานกสมาคมคนที่ 9 เข้าร่วมประชุม หลังจากเปิดประชุมแล้ว ประธานได้ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครั้งที่ 1/2566 โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้คือ
            ระเบียบวาระที่1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ คือ ประธานขอบคุณที่ปรึกษาและคณะกรรมการชุดเดิมที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอบคุณที่มีมติเอกฉันท์ในการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ได้เสนอชื่อตนเองให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯคนที่ 10 และตนเองจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ระเบียบวาระที่. 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา. ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประกอบด้วย นายสมบุญ ทิพรังศรี อุปนายกคนที่ 1 นายบัญญัติ ศิษย์อนันต์ อุปนายกคนที่ 2 นายพันศักดิ์. ศรีทอง อุปนายกคนที่ 3 นายอนันต์ เกตุสุภะ อุปนายกคนที่ 4 นางโสภาคย์ พละวุฒิโท เลขานุการ นางศศิวรรณ ขาวพราย ผู้ช่วยเลขานุการ นายอุปถัมภ์ วิเศษศรี นายทะเบียน นายสมคิด ทองมงคลกุล เหรัญญิก และคณะกรรมการที่ทำหน้าที่อื่นๆ ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้อีกแต่ไม่เกิน 35 คน ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!