ร้อยเอ็ด-มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเด็กยากจน 1,223,600 บาท

ร้อยเอ็ด-มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเด็กยากจน 1,223,600 บาท

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ Mr.Koichi Arai (นายโคอิชิ อาราอี) ประธานมูลนิธิช่วยเด็กยากจนและคณะ เเละกล่าวเปิดงานการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเด็กยากจน (NEEDY CHILDREN AID FOUNDATION) ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ร่วมพิธีดังกล่าว
             มูลนิธิช่วยเด็กยากจน เป็นองค์กรการกุศลของผู้มีอุปการะคุณชาวญี่ปุ่น ที่นับถือศาสนาเทนรีเคียว ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนยากจนในจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา พ.ศ. 2550 มูลนิธิช่วยเด็กยากจนได้เพิ่มกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนแก่เด็กนักเรียนอีกส่วนหนึ่ง
              สำหรับปีการศึกษา 2565 นี้ มูลนิธิช่วยเด็กยากจน ได้พิจารณาช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ อยู่ในครัวเรือนเปราะบาง มีความลำบากในการดำรงชีวิต ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน จาก 278 โรงเรียนใน 20 อำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด โดยแบ่งออกเป็น ทุนเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 440 ทุน ทุนละ 2,300 บาท รวมเป็นเงิน 1,012,000 บาท มอบชุดเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 800 ชุด มูลค่า 194,600 บาท และสมุดนักเรียน จำนวน 2,500 เล่ม มูลค่า 17,000 บาท รวมงบประมาณที่มูลนิธิฯ สนับสนุนให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,223,600 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!