สงขลา-ครบรอบ 84 ปี ราชินีแห่งสนามรบ วันสถาปนากรมทหารราบที่ 5 เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน

สงขลา-ครบรอบ 84 ปี ราชินีแห่งสนามรบ วันสถาปนากรมทหารราบที่ 5 เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน

ภาพ-ข่าว : วรรคเดช ชำนาญกิจ

             เมื่อวันที่(28 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในงานวันสถาปนากรมทหารราบที่ 5 ครบรอบปีที่ 84 จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ตลอดจนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลดีเด่นของกรมทหารราบที่ 5 และมอบทุนการศึกษาให้บุตรของกำลังพลกรมทหารราบที่ 5 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตร และกำลังพล โดยมี พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5, พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 5, พันเอกหญิง พิมพ์นภัส วัฒนศักดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากรมทหารราบที่ 5, ผู้บังคับหน่วย, อดีตผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
              กรมทหารราบที่ 5 ถือกำเนิดมาจากกรมทหารราบที่ 18 เมื่อปี 2482 ซึ่งขณะนั้นมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านสวนตูน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีหน่วยขึ้นตรง 4 หน่วยคือกองพันทหารราบที่ 5 กองพันทหารราบที่ 41 กองพันทหารราบที่ 42 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 มีภารกิจหลักในการป้องกันอธิปไตยจากการสู้รบในสงครามเอเชียบูรพา 2488 เมื่อสงครามเอเชียบูรพายุติลง กรมทหารราบที่ 18 ถูกยุบเหลือเพียงกองพันทหารราบที่ 5 เพียงหน่วยเดียว เมื่อครั้งปี 2481 กองทัพบกจัดตั้งกรมทหารราบที่ 15 ขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กองพันทหารราบที่ 5 จึงได้แปรสภาพเป็นกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ได้ย้ายมาตั้งที่ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และแปรสภาพจากกรมทหารราบที่ 15 เป็นกรมผสมที่ 5 ตามคำสั่งกองทัพบก ลงวันที่ 14 มกราคม 2495 ต่อมาเมื่อ 24 พฤษภาคม 2522 กรมผสมที่ 5 แปรสภาพเป็น กรมทหารราบที่ 5 มีกองพันทหารราบเป็นหน่วยขึ้นตรง 5 กองพัน และปรับคงเหลือ 3 กองพันในเวลาต่อมา ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 จนถึงเวลาปัจจุบันรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 84 ปี
              การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กรมทหารราบที่ 5 ได้จัดกำลัง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมเหตุการณ์สำคัญตามลำดับ ดังนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2547 จัดกำลังกองร้อยเตรียมพร้อมจำนวน 1 กองร้อย เข้าคลี่คลายสถานการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปิเหล็ง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาเพิ่มกำลังอีก 1 กองร้อย สนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ห้วงตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2549 กรมทหารราบที่ 5 ถือเป็นหน่วยหลักในการจัดกำลังของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอก นพวงศ์ สุรวิชัย และ พันเอก จำลอง คุณสงค์ ยศในสมัยนั้น เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และห้วงปี 2550 ถึง 2557 จัดกำลังสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาในนาม หน่วยเฉพาะกิจยะลา 11 รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
               ด้านภารกิจป้องกันประเทศ จัดตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 มีภารกิจในการป้องกันชายแดนไทย – มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ถือเป็นอัตราตามโครงสร้างของกองกำลังเทพสตรี มีหน่วยขึ้นตรง 1 หน่วยคือกองร้อยทหารราบที่ 5021 หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ 4 หน่วย คือ ศูนย์เฝ้าตรวจชายแดนที่ 431, หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังเทพสตรี และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังเทพสตรี ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 3 ประการ ตามนโยบายของกองทัพบก และผู้บัญชาการทหารบก ในการเฝ้าตรวจและการป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ การแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
               สำหรับชุดควบคุมป้องกันชายแดนนั้น เป็นหน่วยในอัตราตามโครงสร้างของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประกอบไปด้วย บก.ชุดควบคุม กับ 4 กองร้อยป้องกันชายแดน ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 จบภารกิจเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ บก.ควบคุมสุริโยทัย ของกองพลทหารราบที่ 15 นอกจากนั้นแล้วประวัติความเป็นมา และความภาคภูมิใจของกรมทหารราบที่ 5 ในภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติรวมไปถึงการปฏิบัติภารกิจร่วมกับนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจกองกำลังรักษาสันติภาพ 972 ไทย – ติมอร์ตะวันออก การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ซึ่งภายหลังสมาชิกโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาเข้ามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและได้จัดตั้งหมู่บ้านในประเทศไทยกว่า 9 หมู่บ้าน อาทิ หมู่บ้านปิยะมิตร หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!