กาญจนบุรี-เขตสุขภาพที่ 5 จัดกิจกรรม Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

กาญจนบุรี-เขตสุขภาพที่ 5 จัดกิจกรรม Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

วันนี้ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ.มูลนิธินาคราช ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย “ของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุ” โดยมี แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานโดย ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมมะการักษ์ นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ทีมผู้บริหารสาธารณสุข คณะกรรมการบริหารชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากร่วมกิจกรรม
             แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประชากรผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2565 นั้นมีมากถึง ร้อยละ 18.3 ของประชากรทั้งหมด ก่อให้เกิดปัญหาความเจ็บป่วยจากความบกพร่องในการทำงานของร่างกายทุกๆ ด้าน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ ดังนั้น เพื่อป้องกันและรับมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการป้องกันการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมของผู้สูงวัย เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี รองรับสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยดำเนินการขับเคลื่อนเป็นโครงการของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 จึงมีการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน ในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และร่วมวางแผนในดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับหมอคนที่ 2 และหมอคนที่ 3 เป็น ประเด็นสำคัญ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีสุขภาพที่ดี และมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม.ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุทุกคนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการจัดงานโครงการของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 ผู้บริหารกรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในจังหวัดกาญจนบุรี ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและแกนนำ อสม.จังหวัดกาญจนบุรีรวมจำนวน 1,120 คน ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและทั่วถึง อันได้แก่ การคัดกรองสุขภาพกายและใจเชิงรุกในชุมชน เปิดบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และสนับสนุนกายอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียมและรากฟันเทียม เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองขั้นพื้นฐานได้ทันรองรับสังคมผู้สูงอายุและเป็นพลังของสังคม
              จากนั้น เวลา 10.00 – 12.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ จากจังหวัดนครราชสีมาประธาน โดยนายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบาย “ของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุ” ประธานและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมอบแว่นตาให้กับตัวแทนผู้สูงอายุ ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์ กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และทีมผู้บริหาร มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ มอบแว่นสายตาให้กับตัวแทนผู้สูงอายุ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับตัวแทนผู้สูงอายุ และมอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้แทน อสม. ช่วงบ่ายรับฟังการบรรยาย การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้แอปพลิเคชั่น Smart อสม. และฝึกปฏิบัติการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้แอปพลิเคชั่น Smart อสม.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!