อยุธยา-อบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ 2 ประจำปี 2566 ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

อยุธยา-อบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ 2 ประจำปี 2566 ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ภาพ/ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาค 2) จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ 2 ประจำปี 2566 ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

                 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 มกราคม 2566 ที่ อาคารกัมมัฏฐาน วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร นำคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวปวารณาต่อคณะสงฆ์ที่ร่วมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล
                 พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 กล่าวว่า การอบรมบาลีก่อนสอบ ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 2 มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภาษาบาลีให้ได้รับการเอาใจใส่จากพระภิกษุสามเณร และเจ้าสำนักศาสนศึกษา ตลอดถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู้และสร้างฉันทะในการศึกษาภาษาบาลี ระดมกำลังสติปัญญาของคณะวิทยากร ด้านการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในการสอบบาลี สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของคณะสงฆ์ในเขตจังหวัด และสนองพระราชปณิธานของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการถวายหนังสือหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรผู้เรียนบาลีและนักธรรมทั่วประเทศ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนแห่งพระธรรมวินัย โดยในปี พ.ศ.2566 มีผู้ขอเข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบตามโครงการดังกล่าว จำนวน 217 รูป/คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!