อยุธยา-ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

อยุธยา-ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

ภาพ /ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

         ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี

           วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2565” โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดฯ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายธวัชชัย นิมา ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 16 อำเภอ โดยพร้อมเพรียง


             นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้ริเริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี 2543 โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 สำหรับปีนี้ได้กำหนดการประกวดขึ้นในวันที่ 23 และ 27 มกราคม 2566 โดยทั้ง 16 อำเภอ ส่งนักร้องเข้าประกวดทั้งประเภทชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่สร้างความสุขเพิ่มสีสัน ความบันเทิง และยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่เพลงลูกทุ่งไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดกิจกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และรักษาความเป็นมรดกโลกให้ยั่งยืนสืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!