นครสวรรค์-ประชุมรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 3

นครสวรรค์-ประชุมรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 3

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 12:00 น. วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 3 ได้ประชุมและรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 3 ร่วมกับ นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ กขป.3 ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ รองประธาน กขป.3 ดร.นเรศ คงโต เลขานุการ กขป.3 และนางสาวพรทิพย์ เชื้องาม จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
            สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 3 ในช่วงปี 2565 – 2566 โดยมีประเด็นการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นได้แก่ 1. ประเด็น เกษตรสุขภาวะ สุขแท้ที่บ้านเกิด โดยมีการเข้าไปหนุนเสริมโครงการที่ อบจ.นครสวรรค์ดำเนินการ โดยจะมีกิจกรรมแรกในวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้ 2. ประเด็นระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดยเน้นเรื่องการพัฒนางานรพ.สต.(ที่ถ่ายโอนให้ อบจ.นครสวรรค์) และเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 3. ประเด็นชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยร่วมกับ กขป.เขต 2 และกขป.เขต 4 ซึ่งจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างเขตร่วมกัน ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
             โดยนายก อบจ.ได้กล่าวว่า ” เห็นด้วยตามรายงานที่เสนอ และวางแผนดำเนินการได้เลย เนื่องจากเป็นโมเดลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในสังคม แต่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องการปรับ mindset ประชาชนในพื้นที่ระดับตำบล ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการทำงาน โดยมีรพ.สต.ในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ เป็นแกนกลางเชื่อมโยงร่วมกัน ซึ่งการจะปรับระบบความคิดของคนในพื้นนั้น จะเป็น การเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยรพ.สต.จะทำแนวทางขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการเพิ่มเติมต่อยอดให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแนวคิด “สร้างนำซ่อม” ให้เป็นความจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับชุมชนมากที่สุด”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!