เพชรบุรี-มอบหมวกขีด เข็มและประกาศนียบัตรสำเร็จให้กับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1

เพชรบุรี-มอบหมวกขีด เข็มและประกาศนียบัตรสำเร็จให้กับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบหมวกขีด เข็ม และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 1”ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศ นียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า “คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพ และเป็นเพิ่มการผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพให้กับประเทศ การสร้างอัตลักษณ์ ค่านิยมและสร้างความโดดเด่นของวิชาชีพ ให้มีความพร้อมการทำงานด้วยวิชาการ ทักษะปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลให้แก่นักศึกษาครบตามหลักสูตร โดยในปีนี้นับเป็นรุ่นแรกที่มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 21 คน”
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “กิจกรรมมอบหมวกขีด เข็ม และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล หมายถึง การมีความพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่น เป็นสัญลักษณ์แห่งวิชาชีพที่จะทำให้ผู้สวมใส่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งประพฤติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล และทำให้เกิดความตระหนักในภาระหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย และการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพแก่บุคคลในชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!