อุบลราชธานี-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ MOU ทางวิชาการร่วมกับ บ.สยามคอมเพรสเซอร์ฯ

อุบลราชธานี-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ MOU ทางวิชาการร่วมกับ บ.สยามคอมเพรสเซอร์ฯ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตรา จารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายมาโมรุ ชิโยโนบุ และ นายขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งการลงนามครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายไพศาล ประจันพาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงนามเป็นพยาน
            โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานจริง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) ระหว่างกัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เรียกว่า “งานโครงการ” โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2568 และมีขอบเขตความร่วมมือทั้งสองฝ่ายตกลงจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ภายใต้แนวทางการดำเนินการร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics)
            เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างกัน และสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย โดยร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในรูปแบบการจัดฝึกอบรม สัมมนาประชุมวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!