ลพบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ลพบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

             วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำผู้แทนหน่วยงาน ศาล หทาร ตำรวจ และข้าราชการ วางพาพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่ชาญฉลาด จะเห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด ทรงมีพระเมตตา เอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาราษฏร์ ให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆ
            ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล และทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ทรงสนับสนุนทำนุบำรุงพระพทุธศาสนาดังปรากฏหลักฐานว่า ทรงจัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานี รวมทั้งทรงสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมและการสร้างศาสนวัตถุอีกด้วย นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายลือไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมืองและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ นักแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
           ซึ่งวันที่ 17 มกราคมของทุกปีถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำ แหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฎเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นวันรัฐพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!